UDRUŽENJE ROMSKIH STUDENATA NOVI SAD

PARTNERI

O udruženju

Udruženje romskih studenata - Ćidipe e Rromane Studentonengo nevladina je i neprofitna organizacija osnovana u decembru 2000. godine. Jedina je romska studentska organizacija u Srbiji i broji 40 članova.

Udruženje romskih studenata angažovano je na rešavanju osnovnih egzistencijalnih, obrazovnih, socijalno-zdravstvenih i kulturnih problema romske populacije. Projekte realizuju romski studenti, saradnici i volonteri. Kroz angažovanje volontera Udruženje nastoji da razvije pozitivan stav prema sticanju znanja kod Roma koji žive u naseljima sa nehigijenskim uslovima, i time omogući da stečeno znanje trajno ostaje u naseljima.

U proteklom periodu postignuti su značajni rezultati u rešavanju problema u nehigijenskim naseljima u oblasti preventivne zdravstvene zaštite, na polju opismenjavanja Roma, usmeravanju romske dece u institucionalni sistem obrazovanja, ublažavanju teških životnih uslova kroz mnogobrojne humanitarne i razvojne projekte.

Donatori projekta su: Ekumenska humanitarna organizacija, Duga, Tabita, Međunarodna dobrotvorna pravoslavna organizacija (IOCC), Fond za otvoreno društvo, UNHCR, Italijanski konzorcijum za solidarnost, Humanitarna organizacija Malteser, kao i državne institucije.

Projekti Udruženja romskih studenata:

Zdravstvena edukacija Roma : Cilj projekta je zdravstveno prosvećivanje i prevencija sa posebnom pažnjom usmerenom na dečiju populaciju uzrasta od 0 do 7 godina. (IOCC), 2001.godine. Tokom naših akcija zdravstvenog prosvećivanja, direktno na terenu, obuhvaćena je većina od ukupno 2500 stanovnika romskog naselja Veliki Rit koji su se priključivali aktivnostima. Akcije su bile usmerene na organizovano odnošenje smeća iz naselja i deratizaciju u saradnji sa JKP >Čistoća i .

Interesantan je podatak da je Veliki Rit naselje izgrađeno na nekadašnjoj deponiji iz kojeg godinama nije iznošen otpad, i da je kao takvo bilo nehigijensko, bez kanalizacije i vodovoda i predstavljalo žarište infekcija. Tokom projekta Zdravstvena edukacija Roma slika Velikog Rita je počela da se menja na bolje.

O tome govore sami stanovnici ovog naselja: - Bili smo svesni problema u ovom naselju, ali nismo znali kako da počnemo da ih rešavamo.

Univerzitet u očima Roma: Cilj je motivisanje dece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta za nastavljanje školovanja, te priprema za polaganje kvalifikacionih ispita za upis u srednje škole i fakultete . (Fond za otvoreno društvo), 2002. godine.

U realizaciji ovog projekta bile su uključene srednje škole, rektorat Novosadskog univerziteta, Sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku, Pokrajinski sekretarijat za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, nevladine romske organizacije, kao logistička podrška, i mediji.

Rezultati: 15 srednjoškolaca upisanih na Višu školu za vaspitače, 2 na Pravni fakultet, 1 na Elektrotehnički fakultet, 1 na Višu poslovnu školu, 9 osnovaca je upisano u srednje škole sa IV stepenom, koji su na taj način stekli mogućnost da kasnije upišu fakultet.

Zdravstvena zaštita Roma u naselju Bangladeš i Veliki rit . Ovaj projekat je sledio kao logičan nastavak projekta Zdravstvena edukacija Roma. Kao deo programa Integrativno zbrinjavanje Roma putem gradskih zdravstvenih struktura, Udruženje romskih studenata sprovodilo je pripremu vakcinacije dece kao i zdravstvenu edukaciju stanovnika. (Malteser), 2003,2004;

Romska škola u Velikom ritu: program podrške romskoj deci koja žive u Velikom ritu za uključivanje u redovan školski sistem. (UNHCR, ICS), 2004;

Sledeca strana